[Welkom] [Pianolessen]

Welkom

Wie zijn wij

Pianolessen

Keyboardlessen

Blokfluitlessen

Kleurenspel

Ouderen en muziek

Kosten

De kleine lettertjes

Waar vindt u ons

Leerlingeninfo

Contact

Links

Andere activiteiten

DE KLEINE LETTERTJES
 
 
De regels voor het volgen van de muzieklessen bij It Heechste zijn vastgelegd in een lescontract. De tekst hiervan vindt u op deze pagina.
 
1. Het lesgeld bedraagt € 35.-- (vijfendertig euro) per maand. Hiervoor ontvangt de leerling elke week een les van een half uur. De lesgelden kunnen gedurende de looptijd van het contract tussentijds aangepast worden.
2. De lesgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij een betalingsachterstand van één maand ontvangt u aan het begin van de nieuwe maand een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt verstuurd per e-mail. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij een betalingsachterstand van twee maanden volgt een tweede betalingsherinnering. Deze wordt verhoogd met € 2,50 administratiekosten en wordt verstuurd post.
 
3. Betaling kan uitsluitend geschieden door overmaking op onze bankrekening. Contante betaling is niet mogelijk.
 
4. Gedurende de grote vakantie is geen lesgeld verschuldigd; wel gedurende de overige vakanties. U ontvangt een apart vakantierooster.
  
5. Bij ziekte, langer dan drie weken, is na deze drie weken geen lesgeld verschuldigd. Wilt u bij ziekte of verhindering wel even bellen.
 
6. Bij ziekte of verhindering, langer dan drie weken, van een van de docenten van It Heechste is na deze drie weken geen lesgeld verschuldigd.
 
7. Dit contract gaat in op de datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd.
 
8. Beëindiging van de lessen kan uitsluitend geschieden per eerste van een nieuwe kalendermaand, waarbij een opzegtermijn geldt van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Van deze opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 
9. Bovenstaande opzegtermijn geldt niet in de navolgende gevallen:
 
a. Gedurende de eerste maand na aanvang van de lessen;
       
b. Op aanraden van een van de docenten van Muzieklessen It Heechste bij gebleken muzikale ongeschiktheid van de leerling.
       
10. Van de lesboeken en materialen ontvangt u een aparte nota. Het verschuldigde bedrag dient binnen acht dagen overgemaakt te worden.